Körülmények

 

FELTÉTELEK (ÁSZF)  az Exito GmbH, FN 290458w, Brunau 9, A-4841 Ungenach.  Állapot: 2010.01.08 


1. § érvényesség:  Cégünk szállítása, szolgáltatása és ajánlata kizárólag a jelen feltételek alapján történik.  A szerződés megkötésekor érvényes verzió a meghatározó.  Nem ismerünk el olyan vevői feltételeket, amelyek ellentmondanak vagy eltérnek a feltételeinktől, kivéve, ha kifejezetten beleegyeztünk azok érvényességébe. A szerződés teljesítéséről szóló részünk részéről történő részvétel nem számít beleegyezésnek olyan feltételekhez, amelyek eltérnek a feltételeinktől.


 2. § a szerződés megkötése:  Ajánlataink nem kötelezőek és nem kötelező érvényűek.  Az ügyfél ajánlatához megrendelés visszaigazolása szükséges. Az ügyfél által megrendelt áruk elküldése szintén megköti a szerződést. Ha ajánlatokat küldenek nekünk, az ajánlatot benyújtó személyt az ajánlat kézhezvételétől számított legalább 8 napos ésszerű határidő köti.  Jogosultak vagyunk megtagadni a megrendelés elfogadását – például az ügyfél hitelképességének ellenőrzése után. Jogosultak vagyunk a megrendelést egy normál háztartási mennyiségre korlátozni.


3. § kézbesítés, az elfogadás elmulasztása:  A szállítási idők részletei hozzávetőlegesek. Minden olyan esemény, amely késlelteti a gyártást vagy a szállítást, feljogosít bennünket a szállítási kötelezettségek teljes vagy részleges felmondására vagy a megszakítás időtartamának meghosszabbítására. Késedelem esetén az ügyfélnek csak a velünk egyeztetett ésszerű türelmi idő eredménytelen lejárta után van joga elállni, a kártérítéshez azonban nem joga. Minden szállítás gyárilag történik a címzett számlájára és felelősségére. A feladási útvonal és a szállítási eszköz megválasztása a felelősség kizárásával ránk maradt.  Ha az ügyfél nem fogadta el az árut a megegyezés szerint (az átvétel elmulasztása), akkor sikertelen türelmi idő beállítása után jogosult vagyunk az árut nálunk tárolni. Ugyanakkor jogosultak vagyunk vagy ragaszkodni a szerződés teljesítéséhez, vagy pedig legalább 2 hetes ésszerű türelmi idő meghatározása után elállni a szerződéstől és máshol felhasználni az árut.


 3. § a tulajdonjog megtartása:  Az összes árut tulajdonjog fenntartása mellett szállítjuk le, és a teljes fizetés teljesítéséig a tulajdonunk marad. A tulajdonjog megtartásának érvényesítése csak akkor jelent elállást a szerződéstől, ha erről kifejezetten nyilatkoznak. Az áruk visszavételekor jogosultak vagyunk felszámítani a felmerült szállítási és manipulációs költségeket. Ha harmadik felek hozzáférnek a tulajdonjog megőrzéséhez kötött árukhoz – különösen lefoglalás révén -, az ügyfél vállalja, hogy rámutat a tulajdonjogunkra és haladéktalanul értesít minket. Ha az ügyfél olyan fogyasztó vagy nem vállalkozó, akinek szokásos üzleti tevékenysége az általunk vásárolt áruk kereskedelme, akkor a tulajdonjog fenntartásának tárgyát képező árukkal addig nem rendelkezhet, amíg a fennálló vételár-követelést teljes egészében ki nem fizették, különösen nem adhatja el, nem adhatja el, nem adhatja el vagy kölcsönadhatja azokat. A vevő viseli a tulajdonjog fenntartásával érintett áruk teljes kockázatát, különös tekintettel a megsemmisülés, elvesztés vagy megromlás kockázatára.  Az ügyfélnek meg kell térítenie nekünk minden olyan kárt és költséget, amely e kötelezettségek megszegéséből, valamint az árukhoz való harmadik fél általi hozzáférés elleni szükséges beavatkozási intézkedésekből származik.


4. § követelések engedményezése:  A vállalkozó jogosult az árukat a szokásos üzletmenet során továbbértékesíteni. Már most hozzárendel nekünk minden olyan követelést a számlaösszeg erejéig, amely harmadik fél elleni viszonteladás révén felmerül, és vállalja, hogy ennek megfelelő megjegyzést tesz a könyveiben, a nyitott tételek listáján vagy a számláin. A megbízást elfogadjuk. A megbízást követően a vállalkozó jogosult a követelés behajtására. Fenntartjuk a jogot, hogy a követelést magunk behajtsuk, amint a vállalkozó nem teljesíti megfelelően fizetési kötelezettségeit, és késedelmes fizetést teljesít. A biztosítóval szemben fennálló követeléseket már a biztosítási szerződésről szóló törvény 15. szakaszának keretein belül ruházták át ránk. A velünk szembeni követelések kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem ruházhatók át.


5. § árak:  A kínált árak az aktuális árak, és további értesítésig érvényesek. Az árak változhatnak. Az ár tartalmazza a legális forgalmi adót.  Értékesítési áraink nem tartalmazzák a szállítás, az összeszerelés vagy a telepítés költségeit. Kérésre azonban ezeket a szolgáltatásokat külön fizetés ellenében nyújthatjuk vagy szervezhetjük. A szállításért vagy szállításért ténylegesen felmerült költségeket, ideértve a kezelési költségek ésszerű felárát, de legalább a fuvardíjat és a fuvardíjat, amely a kiválasztott szállítási típusra a szállítás napján érvényes vagy szokásos. A szerelési munkákat a szükséges időnek megfelelően kell felszámolni, amellyel az iparban szokásos ember-óradíj állapodik meg.


6. § fizetési feltételek, késedelmi kamat:  Eltérő megállapodás hiányában követeléseinket lépésről lépésre kell megfizetni az áruk készpénzben történő kézbesítése ellen. A kedvezményes levonásokhoz külön megállapodás szükséges. A fizetés elmulasztása esetén, ideértve a részleges kifizetéseket is, az esetleges kedvezmények – fizetésképtelenség vagy az ügyfél elszámolása esetén is – megszűnnek, és az érvényes katalógusár esedékes. Az ügyfél általi befizetéseket csak akkor tekintjük teljesítettnek, ha azokat az üzleti számlánkra beérkeztük. A fizetés elmulasztása esetén évente 12% késedelmi kamatot számítunk fel a számla esedékességétől számítva, valamint az emlékeztetők és az ügyvéd vagy egy hivatalos behajtási ügynökség által történő behajtás költségeit. Ha mi magunk működtetjük a dunning folyamatot, az ügyfél vállalja, hogy emlékeztetőként 10,00 € összeget fizet. A vállalkozónak csak akkor van joga beszámítani, ha viszontkeresetét jogszerűen megalapozták, vagy mi elismertük. A fogyasztónak csak fizetésképtelenségünk esetén van joga ellentételezni, vagy a bíróság által megállapított vagy általunk elismert ellenkérelmek vonatkozásában, amelyek jogilag kapcsolódnak a fogyasztó felelősségéhez.


7. § elállási jog:  Az elfogadás elmulasztása (3. §) vagy más fontos ok, például a vagyonhiány miatti fizetésképtelenség vagy csődelutasítás, valamint az ügyfél általi fizetés elmulasztása esetén jogosultunk elállni a szerződéstől, ha azt mindkét fél még nem teljesítette maradéktalanul. Elállás esetén, ha az ügyfél hibás, választhatunk, hogy a bruttó számlaösszeg 25% -ának megfelelő átalánykompenzációt vagy a ténylegesen felmerült kár megtérítését követeljük. Ha az ügyfél nem teljesíti a fizetést (6. §), akkor mentesülünk minden további teljesítési és szállítási kötelezettség alól, és jogosultunk a fennálló szállítások vagy szolgáltatások visszatartására, valamint előlegek vagy biztosítékok igénylésére, illetve ésszerű türelmi idő meghatározása után elállhatunk a szerződéstől. Ha az ügyfél – anélkül, hogy erre jogosult lenne – eláll a szerződéstől, vagy felmondást kér, akkor választhatunk, hogy ragaszkodunk-e a szerződés teljesítéséhez, vagy hozzájárulunk a szerződés felmondásához. Ez utóbbi esetben az ügyfél kötelességünk szerint a bruttó számlaösszeg vagy a ténylegesen felmerült kár 25% -ának megfelelő átalánykompenzációt fizetni.  Hosszú távú szerződések esetén (a fogyasztóvédelmi törvény 5a. §-a és a§.) A fogyasztó 7 munkanapon belül elállhat a szerződéstől, a szombati napok nem számítanak munkanapnak. Az időtartam azon a napon kezdődik, amikor az árut a fogyasztó átveszi, vagy szolgáltatás esetén a szerződés megkötésének napján. Elegendő ezen időn belül elküldeni az elállási nyilatkozatot. Ha a fogyasztó e rendelkezésnek megfelelően eláll a szerződéstől, neki viselnie kell az áru visszaküldésének költségeit. A szerződéstől nem lehet elállni olyan szolgáltatások esetében, amelyek a megállapodás megkötésétől számított 7 munkanapon belül megegyezés szerint megkezdődnek.


8. § a hibák bejelentése:  A vállalkozóknak ésszerű határidőn belül meg kell vizsgálniuk a leszállított árukat, és írásban értesíteniük kell őket az áru átvételétől számított egy héten belül; Ellenkező esetben a garanciális igények érvényesítése kizárt. A rejtett hibákat a felfedezésüktől számított egy héten belül be kell jelenteni nekünk,  azonban legkésőbb három hónapon belül,  írásban értesíteni. A határidő elegendő az időben történő elküldéshez.  A hibák indokolt, időben történő bejelentése esetén csak az árut vagyunk kötelesek visszavenni, és választásunk szerint vagy visszavonjuk a vételár-igénylést, vagy hibamentesen szállítunk cserealkatrészeket. A vevő további követelései, különösen a kártérítési igények, kizártak.


9. § A kockázat átruházása:  Az ügyfél esetében az áru véletlen elvesztésének és véletlenszerű megromlásának kockázata az áru átadásakor áthárul az ügyfélre; Az átadás ugyanaz, ha az ügyfél elmulasztja az átvételt.


10. § Kisebb szervizváltások, a garancia kizárása:  Fenntartjuk a jogot a katalógusleírásoktól való eltérésre. Teljesítményünk vagy szállítási kötelezettségeink kisebb vagy más, ügyfeleink számára ésszerű változtatásait előzetesen jóváhagyottnak tekintjük. Ez különösen az árukon keresztül érvényes  feltételes eltérések (pl. fa- és furnérmintával, szemcsékkel és szerkezettel, méretekkel, színekkel stb.). Jogi értelemben nem adunk garanciát ügyfeleinknek. A gyártói garanciákat ez nem érinti.


11. § termékfelelősség:  A termékszavatossági törvény (PHG) 12. szakasza szerinti jogorvoslati igények kizártak, kivéve, ha a jogorvoslatra jogosult személy be tudja bizonyítani, hogy a hibát a mi szféránkban okozták, és legalábbis súlyosan gondatlan volt. A PHG hatályán kívül felelősségünk szándékra vagy súlyos gondatlanságra korlátozódik.  Kizárt felelősség az enyhe gondatlanságért, a következményes és vagyoni károk megtérítéséért, a meg nem valósult megtakarításokért, a kamatvesztésért és a harmadik fél által az ügyféllel szemben támasztott kárért.


12. § záró rendelkezések, illetékességi hely:  Az osztrák törvények alkalmazandók. Az ENSZ adásvételi törvényének rendelkezései nem alkalmazhatók. Az előadás helye cégünk székhelye. A szerződésből közvetlenül vagy közvetetten eredő összes jogvita joghatóságának helye a székhelyünk helyi és anyagilag illetékes osztrák bírósága. Ha az ügyfél fogyasztó, akkor ez a joghatósági hely csak akkor tekintendő megállapodásnak, ha az ügyfél lakóhelye, szokásos tartózkodási helye vagy alkalmazási helye a bíróság ezen kerületében található, vagy ha az ügyfél külföldön él. Ha az ügyféllel kötött szerződés egyes rendelkezései, ideértve ezeket a feltételeket is, részben vagy teljesen érvénytelenné válnak, akkor ez nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét. A teljesen vagy részben hatástalan szabályozást a vállalkozókkal kötött szerződésekben egy olyan rendelet váltja fel, amelynek gazdasági sikere a lehető legközelebb áll a hatástalanhoz.